TERRA PORTİA EVLERİ SİTESİ YÖNETİM PLANI

 

I. KISIM: GENEL HÜKÜMLER

Kapsam

Madde 1- İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Merkez Mahallesi, 154 no’lu imar ada ve 8 parsel ile ortaklaşa kullanım yeri olan 9 ve 10 parsel sayılı arsa üzerinde inşa edilmiş 21 adet A tipi, 12 adet B tipi olmak üzere toplam 33 adet konut ile diğer tüm yapıları, ortak kullanım yerlerini, alt yapı tesislerini, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbiri ile bağlantılı birden çok bağımsız bölümü kapsayan Terra Portia Evleri Sitesi yerleşim alanı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ile bu kanunda değişiklik yapılmasını öngören 5711 sayılı kanun ve ilgili diğer kanunların emredici kuralları saklı kalmak kaydıyla bu “Yönetim Planı”na göre yönetilir.

 

Yönetim planı sitenin yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, gelir ve giderlerin toplanmasını, sarfını ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Terra Portia Evleri Sitesi, bu yönetim planında “Site” diye anılacaktır.

Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Hallerde Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanması

Madde 2- Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, 634 sayılı kat mülkiyeti kanun (KMK) ile bu kanunda değişiklik yapılmasını öngören 5711 sayılı kanun ve ilgili diğer yasaların hükümleri uygulanır. 

Yönetim Planının Bağlayıcılığı

Madde 3– Yönetim planı sitede bulunan bütün kat maliklerini, kat irtifakı sahiplerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış v.s bir yolla iktisap edecek bütün kişileri (külli ve cüzi halefleri), kiracıları ve her ne sebepler olursa olsun devamlı surette oturanları kendiliğinden bağlar. Bu kişiler yönetim planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadırlar.  

Yönetim Planının Değiştirilmesi 

Madde 4- Yönetim planı, tüm site kat maliklerinin beşte dördünün oylarıyla değiştirilebilir.

 

II. KISIM: TANIMLAR

Bağımsız Bölüm

Madde 5- Ana gayrimenkullerden herhangi birinin üzerindeki, yapıların projesine göre başlı başına kullanılmaya elverişli bulunan ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine “Bağımsız Bölüm” denir. Terra Portia Evleri Sitesi içerisinde bağımsız bölümler, 21 adet A Tipi Konut ve 12 adet B Tipi Konuttan ibarettir.

A Tipi Konut: Özellikleri mimari projesinde belirtilen, site içerisindeki yerleşim yerleri vaziyet planında yer alan müstakil olarak inşa edilmiş konutlardır.

B Tipi Konut: Özellikleri mimari projesinde belirtilen, site içerisindeki yerleşim yerleri vaziyet planında yer alan ikiz konut olarak inşa edilmiş konutlardan her biridir.

Kat Maliki

Madde 6- Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına sahip olanlara “Kat Maliki” denir.

Anagayrimenkul

Madde 7- Bir imar adası ile o ada üzerinde yapılı her şeyi (yapılar, ikiz yapılar, ortak yerler, sosyal tesisler, altyapılar, vb.) kapsayan ve kat mülkiyetine konu alan gayrimenkulün bütünüdür. Yönetim planında “Site” olarak geçecektir.

Site Yönetimi

Madde 8- “Site Yönetimi”; sitedeki kat maliklerinin ortak kullanma ve faydalanmasına tahsis edilmiş ortak yerlerin bakım ve korunması ile idaresini gerçekleştiren ve yönetim planının uygulanması için gerekli tedbirleri alan yönetimi ifade eder.

Arsa Payı

Madde 9- 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda yazılı esaslara göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet payına “Arsa Payı” denir.

Ortak Yerler

Madde 10- Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, toplu yapı kapsamında olan ve bütünüyle bu kapsamdaki kat maliklerinin korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmasına tahsis edilmiş yerlerine “Ortak Yerler” denir. 9 ve 10 parseldeki spor, sosyal ve alt yapı tesisleri dahil tüm alan ve tesisler tüm site kat maliklerinin ortak yerleri sayılır. Yine ortaklaşa kullanma, korunma ve faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de ortak yer konusuna girer.

İkiz konutların çatı ve çatı müfredatı, tavan, taban veya duvar ile birbirlerine bağlantılı bulunan bölümleri bu ikiz konutların her ikisinin ortak kulanım alanıdır, Site ortak alanı olarak değerlendirilemez. KMK ve Yönetim Planı’nın ilgili hükümleri saklıdır. Bu alanlarla ilgili yapılacak tamir, tadilat, onarım, vs. gibi tüm masraflar yine ilgili ikiz konut malikleri tarafından eşit oranda karşılanacaktır.

Eklenti Bahçeler

Madde 11- “Eklenti Bahçeler”, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde mübrez vaziyet planında, herbir bağımsız bölüm için sınırları gösterilmiş ve kullanım hakkı ilgili kat malikine tahsis edilmiş alanlardır. Kat malikleri eklenti bahçelerini ancak yönetim planındaki hükümler dahilinde kullanabilir ve peyzaj düzenlemesi yapabilirler. Bahçe eklentileri dışında kalan tüm bahçe alanları ortak yer sayılır.

Aidat

Madde 12- Site ortak yer giderleri ve yatırım maliyetleri ile bunlara ilişkin avansların toplamından bağımsız bölümlerin payına düşen ödemelere “Aidat” denir.


III. KISIM: YÖNETİM ORGANLARI

A) KAT MALİKLERİ KURULU

 Oluşması, Yetki Alanı ve Görevleri

Madde 13- Kat Malikleri Kurulu;

a)   Sitede bulunan 33 bağımsız bölüm malikinden oluşur.

b)   Yönetim planının 1. maddesinde tanımlanan ve vaziyet planında sınırları gösterilen site alanında yetkilidir.

c)   3 asil 2 yedek üyeyi “Yönetim Kurulu”na, 1 asil 1 yedek üyeyi ise “Denetim Kurulu”na seçerek görevlendirir. Olağan ve olağanüstü toplantılarında Yönetim Kurulunun bütün hesap ve işlemlerini, Denetim Kurulunun raporlarını da dikkate alarak inceleyip değerlendirir. Bu değerlendirme sonunda, Yönetim Kurulu’nu aklama ya da sorumlu tutma kararı verir.

d)   Yönetim Kurulunu yönlendirici kararlar alır, KMK’nun ilgili hükümlerinin ve bu yönetim planının doğru uygulamasını gözetir.

e)   Yıllık işletme projesini, bilanço ve tahmini bütçeyi görüşüp karara bağlar.

f)    Kurula katılanların oy çokluğu ile KMK’da ve yönetim planında yer almayan hususlara ilişkin karar alabilir. Bu kararlar bağlayıcıdır.

 

Kurula Katılma ve Oy Hakkı

Madde 14- Kat Malikleri Kurulu’nda;

a)   Üyelerin her biri, arsa payına bakılmaksızın maliki oldukları bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptir. Bununla birlikte, bir kat malikinin aslen veya vekaleten kullanabileceği oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.

b)   Toplantıya katılmayacak olan kat maliki, oyunu yetkili vekil aracılığıyla kullanabilir. Bu vekil, diğer bir kat maliki veya kat malikinin eşi veya 1.dereceden akrabası olabilir. Vekil en fazla 2 kat malikini temsil edip onlar adına vekaleten oy kullanabilir. Vekil, temsil yetkisini yazılı bir belgeyle kanıtlamak zorundadır.

c)   Alınacak kararın doğrudan doğruya ilgilendirdiği kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oy kullanamaz.

 

Toplanma ve Çağrı

Madde 15-

a)   Kat Malikleri Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından, toplantı tarihinden en az 15 gün önce, bütün Kurul üyelerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla olağan toplantıya davet edilir. Çağrıda toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.

b)   Gündemde olmayan bir madde, ancak katılanların 1/3’ünün kararı ile gündeme alınabilir.

c)   Kat Malikleri Kurulu, her yıl Ocak ayının sonuna kadar olağan olarak toplanır.

d)   Önemli bir sebebin çıkması halinde, Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun veya Kat Malikleri Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı istemi olursa, toplantı tarihinden en az 15 gün önce, bütün kat maliklerine imzalattırılacak çağrı veya taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek suretiyle, Kat Malikleri Kurulu olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü toplantılarda yalnızca önceden belirlenen gündem görüşülür.

 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 16-

a)   Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır, “Başkanlık Divanı” seçilerek çalışmalara başlanır.

b)   Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, katılanların salt çoğunluğuyla karar verilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az olamaz. İkinci toplantı en geç 15 gün sonra yapılır.

c)   KMK’nda ve yönetim planında özel haller için öngörülmüş bulunan “toplantı” ve “karar” yeter sayılarına ilişkin hükümler saklıdır.

    

Kararların Bağlayıcılığı

Madde 17- Kat Malikleri Kurulunun kararları, site kapsamında bulunan bütün kat maliklerini, tüm külli ve cüzi haleflerini, site sakinlerini, kiracılarını, irtifak hakkı sahiplerini, bağımsız bölümü onlardan devralacak olanları, site çalışanlarını, site Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini bağlar.

 

Kararların Yazılması ve İmzalanması

Madde 18- Kat Malikleri Kurulunun noterden onaylı “Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri” bulunur. Bu deftere, her karar, bir numara verilerek Divan Heyeti tarafından yazılır. Toplantıya katılan kat malikleri tarafından imzalanır. Karara katılmayanlar da, ayrılık gerekçeleri ile birlikte aykırı oylarını belirterek imza atmak zorundadır.

 

B) YÖNETİM KURULU  

 

Seçimi

Madde 19-

a)   Yönetim Kurulu, her yıl Kat Malikleri Kurulunun olağan toplantısında kat malikleri arasından veya dışarıdan, 3 asil 2 yedek üye olarak 1 yıllık süre için seçilir. Görev süreleri sonunda yeniden seçilebilirler. Kat malikleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alacakları karar ile sitenin yönetim işlerini profesyonel site yönetim şirketlerine gördürebilir. Bu durumda, profesyonel site yönetim şirketi, bu yönetim planında Site Yönetim Kuruluna verilmiş olan görev ve yetkileri kullanma hakkına sahip olur.

b)   İlk oylama en az salt çoğunluk kadar oy alınması sağlanamazsa, ikinci turda en çok oy alanlar seçilmiş olur. Yönetici seçimleri ile ilgili yapılan işlemlerde 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun ilgili hükümleri saklıdır.

c)   Seçim sonuçları kat malikleri kurulu karar defterine yazılır/yapıştırılır. Ayrıca Yönetim Kurulunun duyuru tahtasında ilan edilir. Yöneticinin adı ve soyadı ile iş ve ev adresi ve telefon numaraları Yönetim Kurulunun duyuru tahtasına asılır.

d)   Yönetim Kurulu noter onaylı “Yönetim Kurulu Karar Defteri” tutar. Bu defterin eksiksiz tutulmasından ve saklanmasından yönetici şahsen sorumludur.

e)   Yönetim Kurulu üyeleri görev süresinin sonunda, yeniden seçilebilir. Yeni Yönetim Kurulu seçilinceye kadar eski Yönetim Kurulu göreve devam eder.

    

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 20- Yönetim Kurulu;

a)   Aynen bir vekil gibi görevli ve sorumludur.

b)   Her yıl Kat Malikleri Kurulunun yapacağı ilk olağan toplantıda, o tarihe kadar görülen hizmetlerin, elde edilen gelirler ile yapılan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Bu amaçla, gelir/gider durumunu gösteren bir raporu, Kat Malikleri Kurulu üyelerinin bilgisine sunar.

c)   Gelirlerin / giderlerin KMK ile ilgili öteki yasalara göre usulünce toplanmasından sorumlu ve yetkilidir.

d)   Bu hesaplara ilişkin her türlü belgeleri ilgili yasalar çerçevesince süresi doluncaya kadar saklar. Her türlü devir/teslim tutanaklarından birer örneği alıp saklar.

e)   KMK’nda öngörülen görevleri ve özellikle aşağıda belirtilen işleri yapar.

 1. Kat Malikleri Kurulunda verilen kararlarını uygulanmasını sağlar.
 1. Site kapsamı içindeki ortak yerlerin amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakım ve onarım için gerekli önlemleri alır. Bu önlemlerin gerektirdiği (güvenlik elemanları, bahçıvan, elektrikçi, temizlikçi, vb.) görevlilere hizmet sözleşmeleri imzalar; bu kişilerin çalışmalarını düzenler, onları yönetir/denetler. Site Yönetim Kurulu tüm bu işleri hizmet satın almak yoluyla da gerçekleştirebilir.
 2. Eklenti bahçelerinin yönetim planında düzenlendiği şekilde kullanılması için gerekli önlemleri alır.
 3. Göreve başladığında önündeki zamanı etkileyen bir “İşletme Projesi” (bütçe) yok ise, 15 gün içinde yenisini hazırlar. Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara bizzat imzalattırılarak veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse itiraz Kat Malikleri Kurulunda incelenir ve proje hakkında karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır. Mevcut proje varsa, Yönetim Kurulu onu uygulamayı sürdürür. İşletme Projesi hazırlanırken, önce bir yıllık giderlerin çeşidi ve tutarı tahmin edilir. Böylece belirlenecek yıllık gider, sitede bulunan kat maliklerine “Aidat” olarak dağıtılarak karşılanır.
 4. Aidatı ve gecikme tazminatını KMK’na dayanarak, bağımsız bölümden kiracı olarak veya başka sebeple devamlı olarak yararlanandan da ister.
 5. Her türlü gelir ve giderlerini, bunların belgelenmesini, muhasebesinin tutulmasını, banka hesabını, nakit, çek, ödeme talimatı işlemlerini yürütür. İdare/muhasebe biriminde çalışan birisini, Siteyi temsil ve ilzamı konusunda yetkili kılabilir. Tüm yazışma ve mali (parasal) talimat belgelerinde, en az 2 Yönetim Kurulu üyesinin imzasının bulunması bir zorunluluktur.
 6. Tüm bu görev ve işleri yerine getirmek için yeteri kadar personel çalıştırabilir. Bu kapsamda muhasebeci, müdür, idari birim çalışanı, avukat, vs. gibi kişiler ile de sözleşme yapma yetkisine sahiptir.
 7. Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine, kiracılara, bağımsız konuttan sürekli olarak faydalananlara ve yürütmeye yetkili olduğu hizmetler nedeniyle üçüncü kişilere karşı sitedeki bütün kat maliklerini temsilen dava açar, icra takibinde bulunur. Bu çerçevede açılacak davalarda davalı olarak siteyi temsil eder. Yönetim Kurulu, aidat ödemesini en fazla 2 ay geciktiren kat maliklerine, kiracılara, bağımsız konuttan sürekli olarak faydalanlara karşı yasal işlemleri başlatır, aksi halde sorumludur.
 8. Bu davaların gerektirdiği avukatlık ücreti ile her türlü yargılama giderleri, ortak giderden karşılanır.
 9. Siteyi ilgilendiren tebligatı kabul eder.
 10. Site içerisindeki ortak yer ve tesisleri Kat Malikleri Kurulu kararı çerçevesinde sigorta ettirebilir.

 

Ücreti

Madde 21- Yönetim Kurulu üyeleri, payına düşen aidatları ödemekle yükümlüdür. Görevleri için kendilerine ayrıca bir ücret ödenmez.

 

C) DENETİM KURULU

 

Seçimi, Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 22- Denetim Kurulu;

a)   Her yıl, Site Kat Malikleri Kurulu olağan toplantısında site kat malikleri arasından veya dışarıdan, 1 yıllık süre için, 1 asil 1 yedek üye olarak seçilir. Görev süreleri sonunda yeniden seçilebilirler.

b)   İlk oylamada toplantıya katılanların salt çoğunluğu kadar oy ile seçilemez ise ikinci turda en çok oy alanlar bu göreve seçilmiş olur. Denetici seçimleri ile ilgili yapılan işlemlerde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümleri saklıdır.

c)   Yöneticinin karar, her türlü işlem ve hesaplarını en az yılda iki kez denetleyerek gerekli gördüğü uyarıları yazılı rapor eder ve yöneticiye gönderir.

d)   Her yıl Yönetim Kurulu ile ilgili raporunu hazırlar ve Kat Malikleri Kuruluna sunar.

   

Ücreti

Madde 23- Denetim Kurulu üyeleri, payına düşen aidatları ödemekle yükümlüdür. Görevleri için kendilerine ayrıca bir ücret ödenmez.

 


IV. KISIM: KAT MALİKLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Genel Hak ve Yükümlülükler

Madde 24- Kat malikleri;

a)   Mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümler üzerinde, KMK’nun ve bu yönetim planının hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptir.

b)   Bağımsız bölümlerinin içinde, anagayrimenkule ve çevreye, ikiz konutlarda bitişik bağımsız bölümün yapısal sağlamlığına zarar verecek nitelikte olmamak, cepheleri hiçbir surette değiştirmemek, yapının dış estetiğine, yerleşimin genel yapısına ve onaylı projelerine aykırı olmamak koşuluyla, istedikleri dahili bakım/onarım ve değişiklikleri yapabilirler.

c)   Sahibi bulundukları bağımsız bölümlerini sadece “Konut” olarak kullanacak ve kullandıracaktır, avukatlık bürosu, doktor muayenehanesi, klinik, vs. olarak kullanamaz ve kullandıramaz. Bir başka deyişle, kat maliki bağımsız bölümüne hiçbir şekilde müşteri kabulu yapmayacak ve yaptırmayacaktır. Kat malikleri, bağımsız bölümleri, eklenti bahçeleri ve ortak yerleri kullanırken, iyi niyet kurallarına uymak, birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememek gibi hususlara azami dikkat göstermek, yasaya ve yönetim planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadır.

d)   Bağımsız bölümlerinde yada eklenti bahçelerinde köpek beslemeleri durumunda komşularını rahatsız etmemek için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

e)   Bağımsız bölümleri, kumarhane, vs. gibi ahlak ve adaba aykırı sayılacak şekilde kullanamazlar, kullandıramazlar.

f)    Kendilerinin kullanımına sunulmuş otopark alanlarını tahsis amacı dışında kullanamaz, yerlerini, sınırlarını değiştiremez, bu alanlara ancak mimari projede gösterilen şekil ve büyüklükte pergola yaptırabilirler. Kapalı garaj yaptıramazlar. Kat malikleri, otopark alanına ait pergola projesine yönetim kurulunun onayı ile başlar ve yönetim kurulunun denetimini kabul eder.

g)   Bedelini kendileri ödeyerek paratoner tesisatı yaptırabilirler.

h)   Bağımsız bölümlerin ön, arka veya yan cephelerine, pencere, balkon veya teraslarına dışarıdan görünen veya dışarıya sarkan levha, tabela, vs. asamazlar; balkon veya teraslara, binanın genel görüntü ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte tente, panjur koyamazlar. Kullanılabilecek panjur ve tente renkleri mimari projedeki renklere uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ı)    Kendi bağımsız bölüm ve eklentilerinde dahi olsa, balkonları ve terasları kapatmak ve benzeri gibi sitenin estetiğini ve mimari güzelliğini bozacak eklenti, tadilat, vs. yapamazlar.

i)    Bağımsız bölümlerinden her ne sebeple olursa olsun yararlananların yukarıda belirtilen kurallara uymalarını sağlamakla yükümlüdür.

j)    Bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorsa, tebligat adreslerini, bu adresteki değişiklikleri ve bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyadı ve iş adreslerini en geç 15 gün içinde Yönetim Kuruluna bildirirler. Tebligat adresini ve bundaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin yönetimde mevcut son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.

 

Site Ortak Yerlerine İlişkin Hak ve Yükümlülükler

Madde 25- Kat malikleri;

a)      Site ortak yerlerinden ve tesislerden yararlanmak hakkına sahiptirler. Site içerisinde yer alan sosyal tesis, tenis kortu, yüzme havuzu, buhar odası, vb. tüm ortak yer ve tesislerin kullanım tarzını ve gerektiğinde kullanma bedelini Yönetim Kurulu hakkaniyet kurallarını da dikkate alarak belirler.

b)   Bulundukları yapının dış mimari durumunu veya güzelliğini korumak zorundadırlar.

c)   Site kapsamındaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken, tesislere zarar verecek veya diğer kat maliklerini rahatsız edecek davranışlarda bulunamaz ve bunlardan yararlanmaya yönelik olarak Kat Malikleri Kurulu ve Yönetim Kurulunca belirlenmiş kural veya düzene aykırı davranamazlar.

d)   Kat malikleri, geçici nitelikte de olsa, bağımsız bölüm ve eklentilerin mimari ve estetik görüntüsünü etkileyen ve bozan bir şekilde tutum ve davranışta bulunamazlar. Aksi takdirde, yönetim kurulu bu durumlara müdahale edip eski hale getirmeye, bu konuda dava açmaya görevli ve yetkilidir.

e)   Bu Yönetim Planında ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda kat maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler, bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi bir sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı davrananlar kat malikleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

f)    Ortak yerleri amacı dışında kullanamazlar. Bu yerlerin nitelik ve vasıflarını, yerlerini, sınırlarını değiştiremez, hiçbir şekilde ve surette buraları kapatamaz, gölgelik, sundurma, otağ, çardak, hertür havuz, çeşme, barbekü, vs. gibi şeyler yapamaz, duvar, çit, tel, bitki, ağaç, vs. ile çeviremezler.

g)   Ortak yerlere hiçbir şekilde ve surette ağaç, bitki, çiçek, vs. dikemez, yerlerini değiştiremez. Kat Malikleri Ortak Yerlere hiçbir şekilde müdahale edemez. Yol kenarlarındaki alev ağaçları ve benzeri sınır bitkileri yükseklikleri 120 cm’yi geçmeyecek şekilde site bahçıvanları tarafından budanır.

 

Bağımsız Bölüm Eklenti Bahçelerine İlişkin Hak ve Yükümlülükler

Madde 26- Eklenti bahçeler, vaziyet planında her bir bağımsız bölüm için sınırları gösterilmiş ve kullanım hakkı ilgili kat malikine bodur ağaç, bodur bitki ve çiçek dikimi amacıyla tahsis edilmiş alanlardır. Eklenti Bahçeler ortak mülkiyete tabi olmakla birlikte, bu alanlarda yer alan tüm şeyler ve mekanlar sadece bu bağımsız bölüm maliki tarafından kullanılacaktır.

Kat malikleri;

a)   Eklenti bahçelerini tahsis amacı dışında kullanamaz, niteliğini, vasfını ve sınırlarını değiştiremez, buralarda sitenin genel görünüm ve konseptine, ortak yer bahçe peyzaj mimarisine, yönetim planındaki bahçe peyzajıyla ilgili hükümlere, Kat Malikleri Kurulu veya Yönetim Kurulunun almış olduğu ilke kararlarına aykırı ve diğer kat maliklerini rahatsız edici düzeyde değişiklik ve ilave yapamaz.

b)   Eklenti bahçelerine, hiçbir şekilde ve surette sabit pergole, otağ, çardak, kış bahçesi, her tür havuz, barbekü, çeşme, sebze/meyve bahçesi (bostan), beton, mermer, sert zemin kaplama vs. gibi şeyler yapamaz, sınırlarını duvar, çit, tel, ağaç, vs. ile çeviremez, otopark olarak kullanamaz, direk, basket potası, vs. dikemez, sabit oyun alanı kuramaz. Ancak bina konseptine uygun sabit olmayan ve 120cm geçmeyen ahşap zemin kaplama yapabilir. Köpek için kulübe ancak A ve B tipi konutlarda eklenti bahçelerinin yan tarafında bağımsız bölüm duvarı ile istinat duvarı arasında kalan cep bölgeye yapılabilir. Yönetim Kurulu, tenis kortu arkasındaki alanı ve vaziyet planında “kış bahçesi yada sera” olarak görülen alanı meyve/sebze yetiştirmek isteyen kat maliklerine tahsis eder. Bu alanda gerekli düzenlemeleri yapar.

c)   Yukarıdaki kurala uymak kaydıyla eklenti bahçelerinde bakım, onarım ve gerektiğinde ekim, dikim, biçme ve budama, vs. yapabilirler. Bu işlerin tüm masrafları bizzat karşılamakla yükümlüdürler.

d)   Eklenti bahçelerinde yukarıdaki şartlara uyulmadığının Yönetim Kurulu tarafından tesbiti halinde, kendilerine verilen makul süre içerisinde eklenti bahçelerini uygun hale getirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Yönetim Kurulu eklenti bahçeyi uygun ve/veya bakımlı hale getirir ve yapmış olduğu masrafı gecikme faizi ile birlikte bağımsız bölüm malikinden tahsil eder.

 

V. KISIM: ORTAK GİDERLERE KATILMA

 

Genel Hükümler

Madde 27-

a)   Yönetim planına göre veya niteliği gereği bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin aidatlar bütün site kat malikleri tarafından karşılanır.

b)   Kat malikleri, site ortak yapı, yer ve tesisleri üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya orta alan vs. gibi kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı bulunmadığını ileri sürmek suretiyle aidat ödemekten kaçınamazlar.

c)   Aidatlar, Yönetim Kurulunca ayrıca bir ödeme günü düzenlenmemişse, her ayın 1 ile 5’inci günü arası ödenir. 5. günden sonra herhangi bir ihtara gerek kalınmaksızın mütemerrit olunur.

d)   Aidatını zamanında ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için, günün rayicine göre Kat Malikleri Kurulunca belirlenen oranda gecikme tazminatı ödemek zorundadır. Kurulca gecikme tazminatı belirlenmediği takdirde yasada belirlenen gecikme tazminatı oranı uygulanır.

e)   Aidatını ödemede iki aydan fazla geciken kat maliki veya devamlı surette oturanlar (kiracı vs.) hakkında, Yönetim Kurulu bu yönetim planına, KMK’na ve genel hükümlere göre dava açmak ve icra takibi yapmakla yetkilidir.

f)    Kat malikinin payına düşecek aidat borcundan ve gecikme tazminatı ve faizi ile mahkeme/icra masraf ve ferilerinden kat maliki ile birlikte kiracı veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar müştereken ve müteselsilen sorumludur.

g)   Site ortak yer ve tesislerine, kusurlu hareketiyle kat maliklerinden veya ailesinden biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta olan kişi (kiracı veya misafiri vs.) zarar verir ise, bu zarardan zararı veren ve kat maliki birlikte ve müteselsilen sorumludur. Verilen zarar, gerektiğinde ortak giderlerden karşılanır ve sorumlulardan tahsil edilir.

h)   Bağımsız bölümü satın alan kat maliki, satın alma tarihinden önceki ödenmemiş aidatlardan önceki kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

 

Katılım Payı

Madde 28- Site ortak yer giderleri ve yatırım maliyetleri ile bunlara ilişkin avansların, yani aidatların, bağımsız bölümlere bölüştürülmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

 

Tüm gider, yatırım ve avanslar 153 payda üzerinden hesaplanmak suretiyle bağımsız bölümlere bölüştürülür. Buna göre, A Tipi Konut malikleri 5 pay oranında, B Tipi Konut malikleri ise 4 pay oranında ortak yer gider ve yatırım maliyetleri ile avanslara katılırlar. (Sitede 21 adet A Tipi Konut ile 12 adet B Tipi Konut yer aldığından (21x5)+(12x4)=153 payda hesabına ulaşılmıştır.)

 

VI. KISIM

HÂKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ

Madde 29-

a)   Kat Malikleri Kurulu ile Yönetim Kurulu tarafından verilen kararları yasalara veya yönetim planı hükümlerine aykırı bulan kat maliki, Sulh Mahkemesine başvurarak kararın tamamen veya kısmen iptalini isteyebilir.

b)   Kat maliklerinden birinin veya kira sözleşmesine veya diğer bir sebebe dayanarak yararlanan kimsenin KMK’da veya bu yönetim planında öngörülen borç ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden zarar gören, rahatsız olan bir başka kat maliki veya Yönetim Kurulu, Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini, rahatsız edici duruma son verilmesini isteyebilir.

c)   Kat maliklerinden biri, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarına, onlar için “çekilmez hale gelecek” derecede aykırı davranırsa kat malikleri, KMK’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, o kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilir.

d)   Kat malikleri “ortak giderler, yatırım maliyetleri ve avans paylarını zamanında ödemediği için iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibine sebep olmuşsa” veya “mahkemenin emrine rağmen, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte bir yıl ısrar etmişse” veya “bağımsız bölümünü kumarhane, vs. gibi ahlaka aykırı şekilde kullanılmış veya kullandırmışsa”, yukarıda değinilen “çekilmezlik” hali meydana gelmiştir.

 

VII. KISIM: YENİLİK VE İLAVELER İLE GİDERLERİNE KATILMA

Madde 30- Sitenin ortak yer ve tesislerinin daha rahat, düzgün ve kolay kullanılır hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına ilişkin ve halihazırda toplanan aidatlarla karşılanamayacak derecede yatırım gerektiren yenilik ve ilaveler, sitedeki kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar üzerine yapılır. Yatırım giderlerinin kat malikleri arasında paylaştırılmasında ortak giderlere katılım esası aynen uygulanır.

 

VIII. KISIM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1- İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Merkez Mahallesi, 154 nolu imar ada ve 8 parsel ile ortaklaşa kullanım yeri olan 9 ve 10 parsel sayılı arsa üzerinde inşa edilmiş Terra Portia Evleri Sitesi Yönetim Planı Site Kat Malikleri Kurulunca kabul edildikten sonra Tapu Sicil Müdürlüğüne şerh edilecektir. İşbu Yönetim Planı, Tapu Sicil Müdürlüğüne şerh edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

 

Geçici Madde 2- Geçmiş dönem yönetimleri ve kat malikleri kurulunca alınan kararlar, iş bu yönetim planı ile açıkça çelişmediği sürece geçerliliğini koruyacaktır.

 

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Merkez Mahallesi, 154 nolu imar ada ve 8 parsel ile ortaklaşa kullanım yeri olan 9 ve 10 parsel sayılı arsa üzerinde inşa edilmişTerra Portia EvleriSitesi Yönetim Planı 30 madde, 2 geçici madde olarak düzenlenip, kabul edilmiştir.